Ketua Jurusan : Dr. Untung Sujianto, S.Kp.,M.Kes (NIP. 19710919 199403 1 001)

Sekretaris Jurusan : Ns. Nurullya Rachma, S.Kep,M.Kep.Sp.Kom (NIP. 19770523 200501 2 002)

 

Ketua Prodi S2 Keperawatan : Dr. Meidiana Dwidiyanti, S.Kp.,MSc (NIP. 19600515 198303 2 002)

Sekretaris Prodi S2 Keperawatan : Dr. Anggorowati, S.Kp.,M.Kep.,Sp.Mat  (NIP. 19770830 200112 2 001)